STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.12.06:2002

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKMĖ

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato pastatyto statinio gyvavimo trukmę, atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, klimato sąlygas ir naudojimo paskirtį [4.1]. Reglamento tikslas – padėti statytojams (užsakovams), teritorijų planavimo organizatoriams bei teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, statinių projektuotojams [4.2], viešojo administravimo subjektams, dalyvaujantiems teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos veikloje, prognozuoti statinių gyvavimo trukmę jų normalaus naudojimo sąlygomis. Reglamentas taip pat taikomas statytojams (užsakovams) pasirenkant statybos produktus statiniui statyti, atsižvelgiant į jų pageidaujamą statinio gyvavimo trukmę.

2. Reglamente nenustatyta atskirų statinio elementų (apdailos, durų, langų, stogo dangos, įrangos ir pan.), inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų gyvavimo trukmė. Reglamento priede nustatyta statinio gyvavimo trukme negali būti vadovaujamasi, jei statinys naudojamas pažeidžiant normalaus naudojimo sąlygas. Be to, Reglamentas negali būti taikomas statinių vidutinei rinkos ar statinių vidutinei statybos kainoms nustatyti bei jų susidėvėjimo laikui apskaičiuoti ir vertei sumažinti.

3. Reglamento nustatyta statinio gyvavimo trukme privaloma vadovautis, jei teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad konkreti teritorija (ar žemės sklypas) turi būti užstatyta minėtuose dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais. Toks reikalavimas gali būti nustatomas tiek visiems toje teritorijoje statomiems statiniams, tiek statiniams, formuojantiems urbanistinę aplinką. Visais kitais atvejais statinio gyvavimo trukmė nustatoma kaip ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė [4.1]. Ją statytojas (užsakovas) gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr.54-2144; Nr.89–3814);

4.3. respublikines statybos normas RSN 156–94 „Statybinė klimatologija“ 1995, Vilnius.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Statybos įstatyme [4.1]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

5.1. statinio gyvavimo trukmė – teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio naudojimo pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines klimatines sąlygas, atitinka esminius statinio reikalavimus;

5.2. vidutinės klimatinės sąlygos – klimatinės sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teritorijos vidutinį drėgmės, vyraujančių vėjų, kritulių kiekio, temperatūrinį ar kitą režimą;

5.3. statinio normalus naudojimas – prevencinių ir kitų priemonių visuma, siekiant užtikrinti statinio naudojimo paskirties reikalavimus per visą jo gyvavimo trukmę. Šios priemonės apima statinio valymą, tinkamos būklės palaikymą, atnaujinimą, instaliavimą ir atskirų statinio dalių pakeitimą;

5.4. statinio naudojimo paskirtis – statinio naudojimas tam tikram tikslui (žmonėms gyventi, ūkinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose (Statybos įstatymo 2 straipsnio 55 dalies ir 6 straipsnio pagrindu);

5.5. statinio naudojimo paskirties pakeitimas – esamos veiklos statinyje pakeitimas taip, kad normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatyti būsimos veiklos statinyje reikalavimai yra griežtesni nei esami ir jų negalima pasiekti neatlikus statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo.

 

IV SKYRIUS. STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIES IR GYVAVIMO TRUKMĖS REIKALAVIMAI

 

6. Statinys iš pasirinktų statybos produktų turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, esant normalioms naudojimo sąlygoms, statinys atitiktų esminius statinio reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo) per visą Reglamento priede nustatytą šio statinio gyvavimo trukmę.

7. Statant statinį teritorijoje, kurioje vyrauja statinio gyvavimo trukmei darančios įtaką skirtingos nei vidutinės klimatinės sąlygos [4.3], statinys turi būti suprojektuotas [4.2] ir pastatytas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kurie, įvertindami tos vietovės klimatines sąlygas, nustato papildomus reikalavimus projektiniams sprendiniams, kad pastatyto statinio gyvavimo trukmė atitiktų Reglamento priede nurodytą trukmę.

8. Statinio gyvavimo trukmė (priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas), naudojant statinį normalaus naudojimo sąlygomis ir per visą gyvavimo laikotarpį laiku atliekant būtinus statinio priežiūros bei remonto darbus, nurodyta Reglamento priede.

 

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ginčai dėl Reglamento taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

STR 1.12.05:2002

priedas (privalomasis)

 

STATINIO GYVAVIMO TRUKMĖ PRIKLAUSOMAI NUO STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIES

IR STATYBOS PRODUKTŲ, IŠ KURIŲ JIS PASTATYTAS

 

Eilės Statinio paskirtis Statinio gyvavimo

numeris Statinio pavadinimas trukmė, metais

Statybos produkto, iš kurio statinys pastatytas, pavadinimas

 

 

I. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAI

 

1. Daugiabutis gyvenamasis namas

1.1. plytų mūro arba mišrių konstrukcijų 100

1.2. stambiaplokščiai 100

1.3. monolito 120

1.4. rąstų 60

1.5. rąstų apmūryti 70

1.6. mediniai su karkasu 40

1.7. mediniai su karkasu apmūryti 50

 

2. Vieno ir dviejų butų gyvenamieji namai

2.1. plytų mūro 100

2.2. stambiaplokščiai 100

2.3. šlakbetonio 100

2.4. rąstų 65

2.5. mediniai su karkasu 40

2.6. mediniai apmūryti 70

2.7. mediniai skydų 50

2.8. monolito 120

 

II. NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES

 

II a. POILSIO PASKIRTIES

 

3. Vasarnamiai, medžioklės nameliai

3.1. plytų mūro, stambiaplokščiai 80

3.2. rąstų 50

3.3. mediniai su karkasu 40

3.4. mediniai apmūryti 60

3.5. šlakbetonio 80

 

4. Poilsio namai, kempingai

4.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 100

4.2. rąstų 50

4.3. mediniai apmūryti 60

4.4. mediniai su karkasu 40

4.5. šlakbetonio 80

 

5. Sodo nameliai

5.1. plytų ir stambiaplokščiai 80

5.2. rąstų 50

5.3. mediniai su karkasu 40

5.4. mediniai apmūryti 60

5.5. šlakbetonio 80

 

6. Kiti poilsio statiniai

6.1. plytų ir stambiaplokščiai 80

6.2. rąstų 50

6.3. mediniai su karkasu 40

6.4. mediniai apmūryti 60

6.5. šlakbetonio 80

 

II b. PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES

 

7. Tvartai, daržinės, viralinės, sandėliai, šiltnamiai ir kiti panašūs statiniai

7.1. plytų mūro 80

7.2. rąstų 50

7.3. mediniai su karkasu 40

7.4. mediniai apmūryti 60

7.5. mediniai skydų 35

7.6. betoninių blokų 80

7.7. stambiaplokščiai 80

7.8. monolitiniai 100

7.9. metalo 40

7.10. plastiko 35

7.11. stiklo 35

7.12. plūkto molio 35

7.13. šlakbetonio 80

 

8. Stoginės

8.1. su plytų mūro stulpais 50

8.2. su medžio stulpais 35

8.3. metalinių konstrukcijų 50

 

II c. GARAŽAI

 

9. Sunkiųjų transporto priemonių, lėktuvų, vagonų, lengvųjų automobilių ir kitų

transporto priemonių garažų statiniai

9.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 60

9.2. monolitiniai 80

9.3. metalo konstrukcijų 50

9.4. šlakbetonio 70

 

II d. PREKYBOS PASKIRTIES

 

10. Parduotuvės

10.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 100

10.2. rąstų 60

10.3. mediniai su karkasu 40

10.4. šlakbetonio 80

10.5. metalo konstrukcijų 50

 

II e. DEGALINĖS

 

11. Operatorinės su prekybos sale

11.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 100

 

12. Stoginė

12.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 90

12.2. metalo konstrukcijų 80

 

13. Suskystintų dujų kolonėlė su rezervuarais

13.1. metalo konstrukcijų 20

 

14. Automobilių plovykla su įranga

14.1. plytų mūro 80

14.2. gelžbetonio plokščių 80

 

II f. MAITINIMO PASKIRTIES

 

15. Restoranai, kavinės, barai

15.1. plytų mūro ir stambiaplokštės 100

15.2. rąstų 60

15.3. mediniai su karkasu 40

15.4. mediniai apmūryti 50

 

II g. GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES

 

16. Gamybiniai pastatai

16.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

16.2. rąstų 50

16.3. mediniai su karkasu 40

16.4. mediniai apmūryti 50

 

17. Dirbtuvės

17.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

17.2. rąstų 50

17.3. mediniai su karkasu 40

17.4. mediniai apmūryti 50

 

18. Sandėliavimo

18.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

18.2. rąstų 50

18.3. mediniai su karkasu 40

18.4. mediniai apmūryti 50

18.5. arkiniai metaliniai 50

18.6. monolitiniai betono, gelžbetonio 100

 

19. Transporto stotys

19.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

 

II h. ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES

 

20. Fermos (kiaulidės, karvidės, paukštidės ir pan.)

20.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

20.2. rąstų 50

20.3. mediniai su karkasu 40

20.4. mediniai apmūryti 50

20.5. monolitiniai betono, gelžbetonio 100

 

21. Šiltnamiai

21.1. su mediniu karkasu 20

21.2. su metaliniu karkasu 35

 

II i. GYDYMO PASKIRTIES

 

22. Gydymo įstaigos (ligoninės, klinikos, poliklinikos ir pan.)

22.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

22.2. rąstų 60

22.3. mediniai su karkasu 40

22.4. mediniai apmūryti 50

22.5. monolito 120

 

23. Veterinarinės gydyklos

23.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

23.2 rąstų 60

23.3. mediniai su karkasu 40

23.4. mediniai apmūryti 50

23.5. monolito 120

 

24. Sanatorijos, reabilitaciniai centrai

24.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

24.2. rąstų 60

24.3. mediniai su karkasu 40

24.4. mediniai apmūryti 50

24.5. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

24.6. monolito 120

 

II j. MOKSLO PASKIRTIES

 

25. Mokyklos, vaikų darželiai-lopšeliai

25.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

25.2. rąstų 60

25.3. mediniai apmūryti 50

 

26. Laboratorijos

26.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

 

II k. KULTŪROS PASKIRTIES

 

27. Kultūros namai

27.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

27.2. rąstų 60

27.3. mediniai su karkasu 40

27.4. mediniai apmūryti 50

 

28. Teatrai

28.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

28.2. rąstų 60

 

29. Administraciniai pastatai

29.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

29.2. rąstų 60

29.3. mediniai su karkasu 40

29.4. mediniai apmūryti 50

29.5. šlakbetonio 80

 

II l. PASLAUGŲ PASKIRTIES

 

30. Viešosios pirtys

30.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

30.2. rąstų 50

30.3. mediniai su karkasu 40

30.4. mediniai apmūryti 50

30.5. šlakbetonio 80

 

31. Kirpyklos, grožio salonai

31.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

31.2. rąstų 60

31.3. mediniai su karkasu 40

31.4. mediniai apmūryti 50

31.5. šlakbetonio 80

 

32. Viešbučiai

32.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

 

33. Moteliai

33.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

33.2. rąstų 60

33.3. mediniai su karkasu 40

33.4. mediniai apmūryti 50

33.5. šlakbetonio 80

 

34. Kiti pastatai

34.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

34.2. rąstų 60

34.3. mediniai su karkasu 40

 

II m. SPORTO PASKIRTIES

 

35. Sporto salės, halės

35.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

35.2. rąstų 60

35.3. mediniai su karkasu 40

 

36. Uždari baseinai

36.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

 

37. Kiti pastatai

37.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

37.2. rąstų 50

37.3. mediniai su karkasu 40

 

II n. RELIGINĖS PASKIRTIES

 

38. Bažnyčios, cerkvės, maldos namai ir pan.

38.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

38.2. rąstų 70

38.3. mediniai su karkasu 40

 

II o. TRANSPORTO PASKIRTIES STATINIAI

 

39. Automobilių kelių dangos

39.1. asfaltbetonio 20

39.2. cementbetonio (betono) 40

39.3. juodos (permirkytos) 10

39.4. grindinių (grindiniai) 10

39.5. žvyro, žvyro ir skaldos (žvyrkeliai) 10

 

40. Tiltai, viadukai

40.1. gelžbetoniniai 80

40.2. plieniniai 50

40.3. mediniai 20

 

41. Orlaivių kilimo ir tūpimo takai. Riedėjimo takai ir stovėjimo aikštelės

41.1. gelžbetonio (monolitinių plokščių) 20

41.2. asfaltbetonio 10

 

42. Krantinės

42.1. gelžbetonio špunto 80

42.2. metalinio špunto 150

 

43. Dambos 50

43.1. gruntinės 150

43.2. akmeninės

 

44. Būnos

44.1. akmenų–fašinų 80

44.2. akmenų 80

44.3. gruntinės 5

 

45. Užtvankos

45.1. žemių 100

45.2. betoninės ant neoninių pagrindų 150

 

46. Vamzdinės vandens pralaidos 60

46.1. laivybiniai šliuzai 200

46.2. šliuzai reguliatoriai 200

46.3. akvedukai 100

46.4. diukeriai 100

46.5. greitvietės 50

46.6. slenksčiai 50

 

47. Uostų krantinės tvirtinimo įrenginiai

47.1. gravitaciniai masyvūs 60

47.2. medinių polių su gelžbetonine ir betono viršutine dalimi 40

 

48. Uostų krantinių atitveriamieji

48.1. gruntiniai, betoniniai ir gelžbetoniniai masyvai 100

 

49. Bolverkai, estakados, pirsai

49.1. metalinio špunto 50

49.2. gelžbetonio polių 50

 

II t. SPECIALIOS PASKIRTIES

 

50. Kareivinės, kalėjimai

50.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

50.2. monolito 120

 

51. Slėptuvės

51.1. stambiaplokščiai, betono blokų 80

51.2. monolito 100

 

52. Gaisrinės

52.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

52.2. monolito 100

 

53. Kompresorinės

53.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

 

54. Katilinės

54.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 80

 

II u. KITOS PASKIRTIES STATINIAI

 

55. Siurblinės

55.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 100

55.2. monolito 120

 

56. Atliekų duobė

56.1. plytų mūro, stambiaplokščiai, betono blokų 50

56.2. monolito 70

 

57. Lauko tualetas

57.1. rąstų 40

57.2. mediniai su karkasu 30

 

58. Šulinys

58.1. gelžbetoninių žiedų 50

58.2. rąstų 30

 

59. Tvora

59.1. mūro 50

59.2. betoninių plokščių 50

59.3. medinių statinių 20

59.4. metalinių kampuočių (strypų ir pan.) 35

59.5. metalinio tinklo 30

 

60. Aikštelės

60.1. asfalto 15

60.2. trinkelių 20

60.3. šaligatvio plytelių 15

60.4. skaldos 10

60.5. natūralių akmenų 30

 

61. Pavėsinės

61.1. su plytų mūro stulpais 50

61.2. su medžio stulpais 30

 

62. Rampos

62.1. dengtos gelžbetoninės 80

62.2. atviros gelžbetoninės 80

 

63. Lauko baseinai

63.1. betono, plytų mūro 30

63.2. plastikiniai 20

 

64. Kuro rezervuarai

64.1. metaliniai 35

 

II v. NEĮVARDYTOS PASKIRTIES STATINIAI

 

65. Kiti statiniai

65.1. plytų mūro ir stambiaplokščiai 80

65.2. monolitiniai 100

65.3. metalo konstrukcijų 50

65.4. šlakbetonio 80

65.5. plastiko 35

65.6. stiklo 35

65.7. plūkto molio 35

65.8. rąstų 50

65.9. mediniai su karkasu 40

65.10. mediniai apmūryti 60

65.11. mediniai skydų 35

65.12. betoninių blokų 80

65.13. stambiaplokščiai 80

 

______________

 

 

 

 

-->