PATVIRTINTA:

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011-01- 14 įsakymu Nr. AĮ-31

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir kitokio tvarkymo darbų sąrašas.

 

Bendro naudojimo konstrukcijų

 

1. Pamatai:

1.1. pamatų atskirų vietų mūrinio ar monolito smulkių defektų šalinimas;

1.2. atskirų plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas;

1.3. cokolių tinklo atskirų vietų smulkių defektų šalinimas ir dažymas;

 

2. Nuogrindos:

2.1. nuogrindų aplink pastato sienas smulkių defektų šalinimas.

 

3. Sienos:

3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių atskirų vietų smulkių defektų šalinimas

užtaisant ištrupėjusias vietas sudėtiniu skiediniu ir užtepant siūlių mikroplyšius mastika;

3.2. medinių namų sienų atskirų vietų apkalo smulkių defektų šalinimas.

 

4. Stogai:

4.1. ruloninės stogo dangos atskirų vietų smulkių defektų šalinimas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos pakraščių, ir kt.)

4.2. užlipimo ant stogų angų dangčių ir bokštelių smulkių defektų šalinimas;

4.3. šlaitinių stogų atskirų vietų dangos smulkių defektų šalinimas;

4.4. šlaitinių stogų karnizų ir kraigų smulkių defektų šalinimas;

4.5. laštakų smulkių defektų šalinimas;

4.6. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūrinio ir apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

4.7. stogo latakų smulkių defektų šalinimas;

4.8. vėjalenčių smulkių defektų šalinimas;

4.9. šiukšlių ir kitų daiktų valymas nuo stogo;

4.10. ledo varveklių šalinimas nuo karnizų.

 

5. Laiptinių konstrukcijos:

5.1. laiptinės laiptų turėklų smulkių defektų šalinimas;

5.2. medinių laiptų ir pakopų smulkių defektų šalinimas;

5.3. laiptinių langų rėmų smulkių defektų šalinimas;

5.4. laiptinių palangių apskardinimo smulkių defektų šalinimas;

5.5. laiptinės langų įstiklinimas.

 

6. Įėjimo į namą laiptų ir durų:

6.1. įėjimo į namą ir rūsį durų smulkių defektų šalinimas;

6.2. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir smulkių defektų šalinimas;

6.3. varčių įstiklinimas.

Bendro naudojimo patalpų

 

7. Laiptinės:

7.1. atskirų, remonto metu išdaužytų, vietų mūro ir tinko atstatymas;

7.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atstatymas ir smulkių defektų šalinimas;

7.3.užtaisytų paviršių ar apkalo dažymas;

 

8. Koridoriai, holai:

8.1. atskirų, remonto metu išdaužytų, vietų mūro ir tinko atstatymas;

8.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atstatymas;

8.3. užtaisytų paviršių ir apkalo dažymas;

 

 

9. Rūsiai ir pusrūsiai išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus

sandėliukus:

9.1. sukritusių grindų atskirų vietų atstatymas ar smulkių defektų šalinimas;

9.2. atskirų, remonto metu išdaužytų vietų, grindyse ar sienose atstatymas;

9.3. švieslangių ir durų smulkių defektų šalinimas, keitimas ir užsandarinimas;

9.4. šilumos punktų ir elektros skydinių durų smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

9.5. šilumos punktų ir elektros skydinių durų užraktų defektų šalinimas ar keitimas;

9.6. techninių koridorių durų smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

 

Bendro naudojimo inžinerinės įrangos

 

10. Geriamojo vandens vamzdynai ir uždaromoji armatūra namo viduje nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso namo įvade iki patalpų įvado atšakos, įskaitant patalpų jungiamojo vamzdžio ir stovo jungtį (trišakis, atlankas ir kt.), jei vandens tiekimo sutartyje nenustatytos kitos ribos:

10.1 prakiurusių vamzdynų atskirų vietų užtaisymas arba keitimas įdedant naują vamzdžio atkarpą;

10.2. vamzdynų uždaromosios armatūros smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

10.3. vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas;

10.4. nustatytose vietose vamzdynų dažymas ir ženklinimas;

10.5. užsikimšimų vamzdynuose šalinimas;

10.6. profilaktinė vamzdynų , uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra;

10.7. profilaktinės apžiūros metu rastų defektų šalinimas;

10.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

10.9. atskirų namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo smulkių defektų šalinimas;

 

 

11. Nuotekų tinklai nuo patalpų nuotekų tinklų įsijungimo į stovo trišakį iki pirmo nuotekų šulinio už namo sienos:

11.1. trūkusių, atskirų vietų, nuotekų vamzdžių ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

11.2. užsikimšimų vamzdynuose šalinimas;

11.3. vamzdynų sandūrų hermetizavimas;

11.4. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atstatymas;

11.5. nuotakyno uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas;

 

12. Lietaus nuotekų tinklai nuo įlajos, esančios ant pastato sutapdinto stogo iki pirmo lietaus nuotekų šulinio už pastato sienos. Šlaitinių stogų lietvamzdžiai ir latakai :

12.1. trūkusių ar užsikimšusių nuotakyno vamzdžių stovų atskirų vietų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje;

12.2. užsikimšimų vamzdynuose šalinimas;

12.3. neatstatomas požeminės vamzdyno dalies išvedimas nuo stovo už pastato pamato per rūsio patalpas;

12.4. vamzdynų laikiklių įrengimas ar atstatymas;

12.5. trūkusių įlajų keitimas;

12.6. latakų ir lietvamzdžių smulkių defektų šalinimas;

12.7. latakų ir lietvamzdžių valymas;

 

 

13. Elektros instaliacijos nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos namo įvade iki elektros apskaitos prietaiso patalpose, o pastatuose, kur nėra įrengtų apskaitos prietaisų kiekvienam butui, nuo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos namo įvade iki apšvietimo skydelio kiekvienam aukštui, oro kabelinių linijų nuo izoliatorių, įrengtų ant namo elektros linijos galinės atramos iki apskaitos prietaisų butui, požeminių kabelių nuo ribų atsakomybės akte nurodytų vietų iki namo įvadinės apskaitos skirstomosios spintos:

13.1. elektros instaliacijos priežiūra ir sugedusios, ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės, atstatymas užtikrinant saugų elektros energijos vartojimą;

13.2. profilaktinių apžiūrų nustatytais terminais atlikimas;

13.3. profilaktinių apžiūrų metu rastų defektų šalinimas;

13.4. elektros instaliacijos šilumos punktuose, techniniuose koridoriuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose smulkių defektų šalinimas ar atstatymas pagal norminių teisės aktų reikalavimus;

13.5. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose techniniuose koridoriuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose;

13.6. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas bendrabučių koridorių patalpose;

13.7. sugedusių, ne dėl gyventojų ar kitų asmenų kaltės, apšvietimo prietaisų (išskyrus lempų) smulkių defektų šalinimas ar keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose;

13.8. paketinių išjungėjų, jungtukų, paskirstymo dėžučių ir kt. įrengimų keitimas ar smulkių defektų šalinimas;

13.9. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kt. laiptinėse įrengtose spintose kalibravimas ir keitimas;

13.10. šynų ir kitos armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kt. spintose, elektros skydinėse, smulkių defektų šalinimas ar keitimas;

13.11. kilnojamų elektros vartojimo prietaisų prijungimas ir atjungimas nuolatinės techninės priežiūros darbų vykdymui;

13.12. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

13.13. varžų matavimai nustatytais terminais;

13.14. elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais;

13.15. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra ir keitimas;

 

14. Ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai;

14.1. užsikimšimų ventiliacijos kanaluose likvidavimas(išskyrus kaminus);

14.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio smulkių defektų šalinimas ar atstatymas;

14.3. kaminų stovio apžiūra nustatytais terminais;

14.5. kaminų mūrinio ir tinko smulkių defektų šalinimas(išskyrus valymą);

14.6. kaminų galvučių mūrinio smulkių defektų šalinimas;

 

15. Kiti darbai:

15.1. graužikų ir kitų parazitų naikinimas (esant būtinumui);

15.2. kiti punktuose 1-15 nenumatyti darbai (esant būtinumui).

15.3. valstybinės vėliavos iškėlimas valstybinių švenčių dienomis;

 

_____________________