Utenos rajono taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ patvirtino Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą ir šios programos įgyvendinimo administratoriumi paskyrė UAB „Utenos butų ūkis“.

Plačiau apie atnaujinimo (modernizavimo) programą  http://www.betalt.lt/ 

[Nuoroda]

      Kviečiame prisijungti prie klientų elektroninės savitarnos svetainės – https://savitarna.utbu.lt, kurioje jau galite apmokėti UAB „Utenos butų ūkis“ pateiktas sąskaitas, peržiūrėti išrašytų sąskaitų ir apmokėjimų istoriją, atsispausdinti sąskaitas, matyti savo namo kaupiamąsias lėšas bei pasirinkti sąskaitų gavimo būdą.

      Informuojame, kad įmokos elektroninės savitarnos svetainėje pagal UAB  „Utenos butų ūkis“ pateiktas sąskaitas priimamos nemokamai.

[Nuoroda]

Pranešimą apie pažeidimą (bendrovėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas) galite pateikti el. paštu: pranesk@utbu.lt


Pranešėjų apsaugos įstatymas 

[Nuoroda]

Pranešame, kad vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimu, gyventojams atsiskaitantiems už komunalines paslaugas UAB „Utenos butų ūkis“ kasose t a i k o m a s 0,18 ct mokestis už kiekvieną priimtą įmoką.

 

GYVENTOJAI UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ KASOSE GALI SUSIMOKĖTI UŽ:

NAMO ADMINISTRAVIMĄ (pagal UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitą pranešimą);

ELEKTROS ENERGIJĄ (pagal UAB "Lietuvos energijos tiekimas" atsiskaitymo knygelę ar kitu būdu);

GAMTINES DUJAS (pagal UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atsiskaitymo knygelę ar kitu būdu);

ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ (pagal UAB „Utenos šilumos tinklai“ sąskaitą-pranešimą);

ŠALTĄ VANDENĮ IR NUOTEKAS (pagal UAB „Utenos vandenys“ sąskaitą );

ATLIEKŲ TVARKYMĄ (pagal UAB „Utenos komunalininkas“ sąskaitą);

SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ (pagal Utenos rajono savivaldybės  sąskaitą-pranešimą);

ĮMOKAS UŽ KREDITĄ (RENOVACIJAI) IKI MĖNESIO 20 D.  (pagal UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitą).

 

 

[Nuoroda]

UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ MOKESČIŲ PRIĖMIMO KASOS

 

Aušros g. 73
tel. 8389 62045
Darbo laikas:
II – V
VI
9.00 - 13.00 ÷ 14.00 -17.30
8.30 - 12.30 ÷ 13.00 - 14.00
Taikos g. 6
tel. 8389 71883
Darbo laikas:
II – V
VI
9.00 - 13.00 ÷ 14.00 - 17.30
8.30  - 12.30 ÷ 13.00 - 14.00
Rašės g. 1
tel. 8389  62061 
Darbo laikas:
I – IV
7.30 - 11.30 ÷ 12.30 - 16.15
7.30 - 11.30 ÷ 12.30 - 15.00

 

         
Aušros 73 tel. 838962045 Darbo laikas: II – V 9.00 – 13.00 ÷ 14.00 – 17.30
   
VI 8.30   -  12.30 ÷ 13.00 – 14.00
Taikos 6 tel. 838971883 Darbo laikas: II – V 9.00 – 13.00 ÷ 14.00 – 17.30
   
VI 8.30   -  12.30 ÷ 13.00 – 14.00
Rašės 1 tel. 838962061  Darbo laikas: I – IV 7.30 – 11.30 ÷ 12.30 – 16.15
   
7.30 – 11.30 ÷ 12.30 – 15.00
[Nuoroda]

DĖMESIO SVARBI INFORMACIJA!!! Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino, š.m. kovo 16 – 30 dienomis, UAB „Utenos butų ūkis“, administracija teiks paslaugas gyventojams tik nuotoliniu būdu. Kontaktai:  Daugiabučių namų priežiūros vadybininkai (sutarčių sudarymas ir kt. klausimai): 8-389-62085; el. p.: info@utbu.lt;  Avarinė tarnyba: 8-389-62224, 8 685 80630;  Apskaita: 8-389-62206; el.p.: agne.kulbauskiene@utbu.lt;  Darbų vadovė: 8-389-62097, 8 685 76934,el.p.:nijole.vaitkeviciene@utbu.lt;  Visais kitais klausimais: 8-389-62232, el. p.: info@utbu.lt. Kiti Bendrovės darbuotojų kontaktai: https://utbu.lt/kontaktai/darbuotojai Už bendrovės teikiamas paslaugas rekomenduojame atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.

[Nuoroda]

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITA Nr. 0000000

(Pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-05-21 įsakymu Nr. DI-428)

 

ŠIOJE ATASKAITOJE PATEIKIAMA TIK  INFORMACIJA APIE NAMUI SUTEIKTAS PASLAUGAS AR ATLIKTUS DARBUS IR PRISKAIČIUOTUS MOKESČIUS 

Paaiškinimai apie ataskaitoje pateikiamą informaciją:

 UAB „Utenos butų ūkis“ Rašės g.1,LT-28197 Utena

 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA Nr.0000000

2011 m sausio mėn. 10 d.

VARDINSKAS PAVARDINSKAS

Trauklapių 10 – 11 Utena

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU DAUGIABUČIU NAMU, ATASKAITA Nr. 0000000

Už laikotarpį nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. gruodžio mėn.

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai  1980 metai; Aukštų skaičius 5 vnt.; Butų skaičius 20 vnt;

Naudingas plotas 10523,03 kv.; Bendras plotas 13341,06 kv.m;

1. Duomenys apie priskaičiuotus mėnesinius mokesčius, įsiskolinimus                                                                                                                                                                 1-ma lentelė

Pavadinimas

Tarifas

Priskaičiuotas mokestis, Lt/metus

 

Administravimas

x,xxxx

xxxx,xx

 

Techninė priežiūra

x,xxxx

xxxx,xx

 

Šild.ir kv. sist. priežiūra

x,xxxx

xxxx,xx

 

Avarijų likvidavimas

x,xxxx

xxxx,xx

 

Bendro naud. elektra

 

xxxx,xx

 

Skola

 

xxxx,xx

 

Paaiškinimai:

1.      Lentelės Nr.1 stulpelyje „Pavadinimas“ nurodyti namui per ataskaitinį laikotarpį teiktų paslaugų sutrumpinti pavadinimai ir skola, jeigu ne visi namo butų ir kitų patalpų savininkai susimokėjo už suteiktas paslaugas.

2.      Šios lentelės stulpelyje „Tarifas“ nurodyti paslaugų tarifai litais. Jeigu metų bėgyje keitėsi tarifo dydis – nurodomas paskutinis galiojantis tarifas. Stulpelyje „Priskaičiuotas mokestis Lt/metus“ nurodyta  suma, kuri priskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį pagal galiojusius tarifus.

3.      Paslaugoms, už kurių atlikimą nėra tarifo, paliekamas tuščias langelis. Bendrojo naudojimo elektra apskaičiuojama pagal apskaitos prietaiso parodymus ir kilovatvalandės kainą.

4.      Šios lentelės eilutėje „Skola“, nurodytas namo butų savininkų įsiskolinimas. Nurodyta skola išieškoma tik iš konkrečių butų ir kitų patalpų savininkų kurie yra nesusimokėję už suteiktas paslaugas

2. Duomenys apie sukauptas lėšas namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti                                                              2-ra lentelė

Pavadinimas

Ataskaitinių metų

Likutis metų pradžioje

Tarifas

Lt/kv.m

Priskaičiuota

Surinkta

Skola

Pervesta į bendrijos sąskaitą

Panaudota

Likutis metų pabaigoje

(2+4-(7+88))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kaupiamosios įmokos

xxxx.xx

x.xx

xxx.xx

xxxx.xx

xx.xx

xxx.xx

 

xxxx.xx

 Paaiškinimai:

1.      Į lentelę Nr. 2 įrašomi duomenys tik tuo atveju jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma priima sprendimą kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektų remontui ar atnaujinimui, arba tokia pareiga butų ir kitų patalpų savininkams nustatyta įstatymais. Jeigu kaupiamųjų įmokų eilutės langeliuose nėra įrašų, tai reiškia, kad lėšos bendrojo naudojimo objektų remontui nekaupiamos.

3. Informacija apie namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių darbų planų įvykdymą.                 3-čia lentelė

Darbų pavadinimas

Apimtis

Išlaidos, Lt

Įvykdymas

Mato vnt.

Kiekis

Planuotos

Faktinės

Panaudota sukauptų

lėšų, Lt

Panaudota kitų

lėšų, Lt

Lėšų šaltinis

Stogo remontas

Vnt.

1

25000,0

24685,91

20000,00

4685,91

Gyventojų lėšos

Paaiškinimai:

1.      Į lentelę Nr.3 traukiami duomenys apie iš anksto suplanuotų darbų ataskaitiniam laikotarpiui įvykdymą. Jeigu butų savininkai stogo remontui nekaupė lėšų, tai stulpelyje „Panaudota sukauptų lėšų Lt“ bus tuščia. Visa suma bus nurodyta kitų lėšų stulpelyje. Jeigu pagal apžiūrų rezultatus namui nebuvo suplanuoti remonto darbai, ši lentelė ataskaitoje nespausdinama.

4. Kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu

1) Atlikti į darbų planus neįtraukti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai                                                           4-ta lentelė

Darbų pavadinimas

Apimtis

Išlaidos, Lt

Įvykdymas

Mato vnt.

Kiekis

Planuotos

Faktinės

Panaudota sukauptų

lėšų, Lt

Panaudota kitų

lėšų, Lt

Lėšų šaltinis

Laiptinės lango

 keitimas

Vnt.

1

 

325,03

 

325,03

Gyventojų lėšos

Paaiškinimai:

1.      Į lentelę Nr. 4 traukiami duomenys apie atliktus bendrojo naudojimo objektų remonto darbus per ataskaitinį laikotarpį, kurie iš anksto nebuvo suplanuoti, bet buvo būtini atlikti dėl tam tikrų susidariusių aplinkybių.

5. Pridedama informacija

1) Kitų metų darbų planai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5-ta lentelė

Darbų pavadinimas

Apimtis

Išlaidos, Lt

Įvykdymas

Mato vnt.

Kiekis

Planuotos

Faktinės

Bus panaudota sukauptų

lėšų, Lt

Bus  panaudota  kitų

lėšų, Lt

Lėšų šaltinis

Nuogrindų remontas

Kv.m

25

2500,00

 

2000,00

500,00

Gyventojų lėšos

Paaiškinimai:

1.      Į lentelę Nr. 5 traukiami duomenys apie administratoriaus planuojamus organizuoti bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, kurių būtinumas nustatytas kasmetinių ar neeilinių apžiūrų metu. Šių darbų atlikimui butų ir kitų patalpų savininkų pritarimas nereikalingas. Į šią lentelę taip pat traukiami duomenys apie planuojamus atlikti bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar pagerinimo darbus, dėl kurių sprendimą priėmė butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma. Jeigu butų savininkai kaupia lėšas, tai sukauptų lėšų kiekis panaudojamas remonto darbams finansuoti. Tais atvejais kai sukauptų lėšų nepakanka, trūkstamą kiekį  sumokama papildomai. Tai parodyta 5 –tos lentelės pavyzdyje.

 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros vadybininkas

 

 Vardinskas Pavardinskas

[Nuoroda]