Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą

Pranešimą apie pažeidimą (bendrovėje galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas) galite pateikti:

  1. el. paštu pranesk@utbu.lt;
  2. tiesiogiai subjektui.

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymą.

 

 

 

 

Priedai