Skelbiamas konkursas UAB ,,Utenos butų ūkis“ direktoriaus pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas UAB ,,Utenos butų ūkis“ direktoriaus pareigoms užimti

 

 

 

 

Skelbiamas konkursas UAB ,,Utenos butų ūkis“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus pareigoms užimti (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Konkurso UAB „Utenos butų ūkis“ direktoriaus pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašu. 
Bendrovės rekvizitai: uždaroji akcinė bendrovė „Utenos butų ūkis“, bendrovės kodas 183605327, Rašės g. 1, LT - 28197 Utena.
UAB „Utenos butų ūkis“ direktoriaus pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintos Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas
Darbo sutarties trukmė – 5 metai.
Darbo užmokestis – 2600 – 3610 Eur neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo darbo patirties ir kompetencijų.

Kandidatai į Bendrovės direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. nepriekaištinga reputacija;
2. nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kyla interesų konfliktas;
3. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
4. per pastaruosius 3 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
5. kandidatu negali būti asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;
6. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ketvirtame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti bendrovės direktoriumi ar būti kolegialaus organo nariu;
7. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
9. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą ir gebėti juos taikyti;
10. turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus;
11. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams);
12. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis; pokalbį vykdo Bendrovės Stebėtojų taryba.

Kandidatas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (skelbimo priedas Nr. 1);
2. pretendento anketą (skelbimo priedas Nr. 2);
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją;
4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.);
7. savo, kaip Bendrovės direktoriaus, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės;
8. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis;
9. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

Pretendentai dokumentus pateikia UAB „Utenos butų ūkis“ juristei Oksanai Gilei ( 209 kabinetas, Rašės g. 1, 28197 Utena, Bendrovės darbo laikas I – IV – 07.30 – 16.30 val., V – 07.30 – 15.15 val.; pietų pertrauka – 11.30 – 12.15 val.) tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu: oksana.gile@utbu.lt iki 2023 m. birželio 29 d. (įskaitytinai).

Atranką vykdys UAB ,,Utenos butų ūkis“ Stebėtojų taryba, kviečiant pretendentus dalykiniam pokalbiui. Pretendentai apie atrankos vykdymą bus informuoti el. paštu ir telefonu prieš 3 darbo dienas.

Priedai:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (skelbimo priedas Nr. 1);
2. Pretendento anketa (skelbimo priedas Nr. 2).