Teisinė informacija

UAB „Utenos butų ūkis“ teikdama paslaugas vadovaujasi šiais pagrindiniais teisės aktais:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
 5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai
 6. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka (Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017)
 7. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašasButų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas
 8.  Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas

Daugiau informacijos

Utenos rajono savivaldybės teisės aktai:

 1. 2021 m. kovo 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-62 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo
 2. 2021 m. balandžio 7 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-370 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. AĮ-807 „Dėl asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašo sudarymo“ pakeitimo
 3. 2018 m. spalio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-260 „Dėl Utenos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo
 4. 2015 m. spalio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-269 „Dėl UAB „Utenos butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“
 5. 2022 m. gruodžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės administratoriaus įsakymas Nr. AĮ-1661 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo“

Daugiau informacijos

Teisės aktai reglamentuojantys daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą):

 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (aktuali redakcija)
 2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (aktuali redakcija)
 3. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (aktuali redakcija)
 4. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 13d. įsakymu Nr. D1-281 (aktuali redakcija)
 5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (aktuali redakcija)
 6. Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 (aktuali redakcija)
 7. Nutarimas dėl valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija)
 8. Įsakymas dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija)
 9. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas ,,Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa Nr. TS-205 (aktuali redakcija)
 10. 2018 m. sausio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-17 patvirtinta Utenos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2024 m. programa (aktuali redakcija)